දැක්ම

“සෞභාග්‍යමත් ශ්‍රී ලංකාවක් උදෙසා ප්‍රජාව සවිබල ගැන්වීමේ ප්‍රමුඛ ආයතනය බවට පත්වීම”

මෙහෙවර

සහභාගීත්ව සංවර්ධන ක්‍රමවේදය යොදාගනිමින් ප්‍රජාව සවිබල ගන්වා තිරසාර ග්‍රාමසංවර්ධනය උදෙසා ඔවුන්ගේ සක්‍රීය සහභාගීත්වය උපරිම කිරීමට පුහුණු, පර්යේෂණ හා තොරතුරු සම්පාදනය තුළින් දායකවීම.