සංවර්ධන වැඩසටහන්වල නිරත ක්ෂේත්‍ර නිලධාරින්/ ප්‍රජා මුල සංවිධාන නිලධාරින් තුළ සහභාගිත්ව නායකත්ව කුසලතා සංවර්ධනයට අවශ්‍ය දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප සංවර්ධනය (දින 03 -  බොරැල්ල/ පිළිමතලාව)