ග්‍රාමසංවර්ධන අභ්‍යාස හා පර්යේෂණ ආයතනය

ලිපිනය:
24/4, කාසල් විදිය,
කොළඹ 08,
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථනය:
+94 112 695 579
ෆැක්ස්:
+94 112 696 592
විවිධ තොරතුරු:

Contact Details

නම සහ තනතුර දුරකථන අංක විද්‍යුත් තැපෑල
තිලිණි සුරංගික කරස්නාගොඩ මිය
අධ්‍යක්ෂ
+94714477062 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එම්.එස්.එස්. නස්ලි මිය
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
+94771201697 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩබ්.එච්. සිරිසේන මයා
පුහුණු හා පර්යේෂණ නිලධාරි
+94 779 189 709 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
මංගලිකා වනසුන්දර මිය
පුහුණු හා පර්යේෂණ නිලධාරි
+94 718 263 500 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
චම්පා අල්විස් මිය
පුහුණු හා පර්යේෂණ නිලධාරි
+94 718 012 162 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නිහාල් වීරසුරිය මයා
පුහුණු හා පර්යේෂණ නිලධාරි
+94 718012033 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඒ.එම්.එස්. අතපත්තු මයා
පුහුණු හා පර්යේෂණ නිලධාරි
+94 718 012 155 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
චිත්‍රලතා ජයසිංහ මිය
පුහුණු හා පර්යේෂණ නිලධාරි
+94 779 016 748 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ප්‍රියශාන්ත කාරියවසම් මයා
පුහුණු හා පර්යේෂණ නිලධාරි
+94707351431  
නිශාන්ත රණතුංග මයා
සංවර්ධන නිලධාරි
+94 777 542 044 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ආර්.එම්.කේ. බණ්ඩාර මයා
සංවර්ධන නිලධාරි
+94 716 319 359 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩබ්. අනුෂා ප්‍රියංජනි මිය
සංවර්ධන නිලධාරි
+94 714 086 303 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කේ.ඩබ්.අයිරාංගනි
සංවර්ධන නිලධාරි
+94718050793 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩබ්.ආර්.ඒ.පි. ජයකුමාර
කාර්යාල කාර්ය සහයක
+94769455780 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
විද්‍යුත් තැපෑල යැවීමට * සහිත සියලු කොටස් සම්පූර්ණ වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.