ග්‍රාමීය හා ප්‍රාදේශිය මට්ටමේ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරින් තුළ ප්‍රජා සහභාගිත්ව ව්‍යාපෘති පිළිබඳ න්‍යායාත්මක අවබෝධය හා භාවිතය පිළිබඳ දැනුම, කුසලතා හා ආකල්ප සංවර්ධනය කිරීම (දින 03 -  බොරැල්ල/ පිළිමතලාව)