වැඩසටහන්:

  1. ධර්ම දේශනා හා භාවනා වැඩසටහන්
  2. පරිසර සංරක්ෂණය උදෙසා රුක් රෝපණ වැඩසටහන්
  3. පරිසර සංරක්ෂණය හා යහපත් සෞඛ්‍ය පුරුදු තේමා කරගනිමින් ශ්‍රමදාන වැඩසටහන්
  4. දන්සැලක් පැවැත්වීම
  5. ආයතන පරිශ්‍රයන් වෙසක් කූඩු, බල්බ්, කොඩි ආදියෙන් අලංකාර කිරීම

1 12 26  29

තවත් පින්තූර සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න >>